ျပည္ နယ္ႏွ င့္ တိုင္း ( ၆ ) ခု တို႔ တြင္ အ ခ်ိန္ အ ခါ မဟု တ္ မိုး ရြာ နိုင္

February 26, 2020 chincele 0

ျပည္ နယ္ႏွ င့္ တိုင္း ( ၆ ) ခု တို႔ တြင္ အ ခ်ိန္ အ ခါ မဟု တ္ မိုး ရြာ နိုင္ စစ္ ကိုင္း၊ တနသၤာရီနဲ႔ မေကြးတိုင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ […]